Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  29.02.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Regulamin

Regulamin PCPR Wschowa


Za??cznik nr 1
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2007-04-04 23:21:03
Ilość pobrań: 1625
Regulamin PCPR Wschowa
Rozmiar: 98.00 KB
Data publikacji: 2007-04-05 10:31:51
Ilość pobrań: 1475

Data publikacji: 2007-04-04 20:44:30 (3562 odsłon)
Starszy referent ds osób niepe?nosprawnych - Leszek Markowski
tel. 0655401759    e-mail: pcprwschowa@o2.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2007-04-04 23:19:17 Dodano za??cznik: Regulamin PCPR Wschowa (REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_nowy[90x1].doc) Leszek Markowski
2007-04-04 23:21:03 Dodano za??cznik: Za??cznik nr 1 (schemat_organizacyjny_pcpr[90x2].doc) Leszek Markowski
2007-04-04 23:22:18 Usuni?to za??cznik: Regulamin PCPR Wschowa (REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_nowy[90x.doc) Leszek Markowski
2007-04-04 23:23:06 Dodano za??cznik: Regulamin PCPR Wschowa (REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_nowy[90x2].doc) Leszek Markowski
2007-04-05 10:27:57 Usuni?to za??cznik: Regulamin PCPR Wschowa (REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_nowy[90x.doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2007-04-05 10:31:51 Dodano za??cznik: Regulamin PCPR Wschowa (Regulamin[90x2].doc) Leszek Markowski
2007-04-05 10:34:10 dodanie za??cznika Leszek Markowski

[ Wróć ]