Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  21.03.2023  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

2009

 


Uchwa?a nr XXVI/131/2009 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2009.
Rozmiar: 133.74 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:09:32
Ilość pobrań: 1057
Uchwa?a nr XXVI/132/2009 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2009.
Rozmiar: 77.05 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:10:30
Ilość pobrań: 1289
Uchwa?a nr XXVI/133/2009 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 54.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:11:09
Ilość pobrań: 1082
Uchwa?a nr XXVI/134/2009 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 450 000 z?.
Rozmiar: 13.78 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:11:58
Ilość pobrań: 1038
Uchwa?a nr XXVII/136/2009 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2009 rok.
Rozmiar: 51.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:13:14
Ilość pobrań: 1098
Uchwa?a nr XXVII/137/2009 w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski.
Rozmiar: 63.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:13:56
Ilość pobrań: 1154
Uchwa?a nr XXVII/138/2009 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami.
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:14:48
Ilość pobrań: 1026
Uchwa?a nr XXVII/139/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie.
Rozmiar: 34.86 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:15:44
Ilość pobrań: 1138
Uchwa?a nr XXVII/140/2009 w sprawie powo?ania dora?nej Komisji ds. zmiany Statutu Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 37.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:16:27
Ilość pobrań: 1048
Uchwa?a nr XXVIII/141/2009 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2009 roku.
Rozmiar: 14.73 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:17:44
Ilość pobrań: 1059
Uchwa?a nr XXVIII/142/2009 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Rozmiar: 33.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:19:18
Ilość pobrań: 1024
Uchwa?a nr XXIX/143/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:19:59
Ilość pobrań: 1288
Uchwa?a nr XXIX/145/2009 w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Tomasza Zana we Wschowie.
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:20:39
Ilość pobrań: 1057
Uchwa?a nr XXIX/146/2009 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego.
Rozmiar: 40.00 KB
Data publikacji: 2009-05-14 16:21:07
Ilość pobrań: 1148
Uchwa?a nr XXX/148/2009 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? niektórych nauczycieli.
Rozmiar: 42.00 KB
Data publikacji: 2009-08-31 15:00:47
Ilość pobrań: 1322
Uchwa?a nr XXX/149/2009 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urz?dowi Pracy we Wschowie.
Rozmiar: 15.82 KB
Data publikacji: 2009-08-31 15:02:20
Ilość pobrań: 1061
Uchwa?a nr XXX/150/2009 w sprawie uchylenia uchwa?y w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Rozmiar: 27.00 KB
Data publikacji: 2009-08-31 15:04:27
Ilość pobrań: 1046
Uchwa?a nr XXXI/152/2009 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pa?stwa.
Rozmiar: 60.50 KB
Data publikacji: 2009-08-31 15:06:46
Ilość pobrań: 1043
Uchwa?a nr XXXI/153/2009 w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie - podniesienie atrakcyjno?ci szkolnictwa ...
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 2009-08-31 15:09:34
Ilość pobrań: 1017
Uchwa?a nr XXXIII/157/2009 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zada? zwi?zanych z pobieraniem op?at za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie p?atnego parkowania na drogach powiatowych we Wschowie.
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:40:43
Ilość pobrań: 983
Uchwa?a nrXXXIV/159/2009 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2009r
Rozmiar: 14.99 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:44:09
Ilość pobrań: 1009
Uchwa?a nr XXXIV/160/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szko?y Policealnej w I Zespole Szkó? we Wschowie.
Rozmiar: 14.18 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:46:44
Ilość pobrań: 1250
Uchwa?a nr XXXIV/161/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkó? we Wschowie.
Rozmiar: 14.08 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:48:26
Ilość pobrań: 975
Uchwa?a nr XXXIV/162/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie.
Rozmiar: 14.23 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:49:20
Ilość pobrań: 1050
Uchwa?a nr XXXIV/163/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szko?y Filialnej we Wschowie.
Rozmiar: 14.22 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:50:21
Ilość pobrań: 984
Uchwa?a nr XXXV/164/2009 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2009r
Rozmiar: 15.05 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:47:21
Ilość pobrań: 978
Uchwa?a nr XXXV/166/2009 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2010 rok.
Rozmiar: 52.50 KB
Data publikacji: 2009-12-02 09:54:01
Ilość pobrań: 1008
Stanowisko Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podzia?u ?rodków na ochron? zdrowia pomi?dzy Oddzia?y Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Rozmiar: 27.50 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:50:55
Ilość pobrań: 983
Uchwa?a nr XXXVI/168/2009 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul. Ratuszowa, ...
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:52:29
Ilość pobrań: 962
Uchwa?a nr XXXVI/169/2009 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie obj?cia specjalistyczn? opiek? psychologiczno – pedagogiczn? w zakresie diagnozowania, zaj?? terapeutycznych, wydawania orzecze? i opinii dzieciom ...
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:54:10
Ilość pobrań: 1204
Uchwa?a nr XXXVI/170/2009 w sprawie wyodr?bnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urz?dzie Pracy we Wschowie oraz zaopiniowania wniosku Starosty Wschowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ ze ?rodków Funduszu Pracy ...
Rozmiar: 32.89 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:55:16
Ilość pobrań: 1000
Uchwa?a nrXXXVI/172/2009 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w2009r
Rozmiar: 15.10 KB
Data publikacji: 2010-03-18 12:56:36
Ilość pobrań: 957

Data publikacji: 2009-05-14 16:07:55 (3724 odsłon)
Inspektor Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Katarzyna Kotlarska
tel. 0655401796    e-mail: org@powiat.wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-05-14 16:09:32 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVI/131/2009 w sprawie przyj?cia planów pracy Komisji Sta?ych Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2009. (XXVI1312009[421x1].pdf) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:10:30 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVI/132/2009 w sprawie przyj?cia planu pracy Rady Powiatu Wschowskiego na rok 2009. (XXVI1322009[421x2].pdf) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:11:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVI/133/2009 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat Wschowski. (XXVI1332009[421x3].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:11:58 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVI/134/2009 w sprawie zaci?gni?cia kredytu d?ugoterminowego przez Powiat Wschowski w wysoko?ci 3 450 000 z?. (XXVI1342009[421x4].rar) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:13:14 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVII/136/2009 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2009 rok. (XXVII1362009[421x5].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:13:56 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVII/137/2009w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za prac? oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadz?cym jest Powiat W Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:14:48 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVII/138/2009 w sprawie ustalenia najni?szego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, którzy nie s? nauczycielami. (XXVII1382009[421x7].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:15:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVII/139/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie. (XXVII1392009[421x8].rar) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:16:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVII/140/2009 w sprawie powo?ania dora?nej Komisji ds. zmiany Statutu Powiatu Wschowskiego. (XXVII1402009[421x9].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:17:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVIII/141/2009 w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej w 2009 roku Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:19:18 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXVIII/142/2009 w sprawie uzupe?nienia sk?adu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. (XXVIII1422009[421x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:19:59 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIX/143/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarz?du Powiatu Wschowskiego. (XXIX1432009[421x12].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:20:39 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIX/145/2009 w sprawie zmiany nazwy I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Tomasza Zana we Wschowie. (XXIX1452009[421x13].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-05-14 16:21:07 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXIX/146/2009 w sprawie zmiany zarz?dzenia nr R/29/2002 osoby pe?ni?cej funkcj? organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Wschowskiego. (XXIX1462009[421x14].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-08-31 15:00:47 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXX/148/2009 w sprawie ustalenia tygodniowego, obowi?zkowego wymiaru godzin zaj?? niektórych nauczycieli (XXX1482009[421x15].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-08-31 15:02:20 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXX/149/2009 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urz?dowi Pracy we Wschowie. (XXX1492009[421x16].rar) Katarzyna Kotlarska
2009-08-31 15:04:27 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXX/150/2009 w sprawie uchylenia uchwa?y w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zada? publicznych, trybu post?powania o udzielenie dotacji z bud?etu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (XXX1502009[4 Katarzyna Kotlarska
2009-08-31 15:06:46 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXI/152/2009 w sprawie wyra?enia zgody na nieodp?atne przekazanie niektórych sk?adników mienia Powiatu Wschowskiego w drodze darowizny na rzecz Skarbu Pa?stwa (XXXI1522009[421x18].doc) Katarzyna Kotlarska
2009-08-31 15:09:34 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXI/153/2009 w sprawie wyra?enia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsi?wzi?cia pn. „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkó? im. Stanis?awa Staszica we Wschowie - podniesienie atrakcyjno?ci Katarzyna Kotlarska
2009-12-02 09:54:01 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXV/166/2009 w sprawie Programu Wspó?pracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarz?dowymi na 2010 rok. (XXXV1662009[421x20].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:40:43 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIII1572009 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zada? zwi?zanych z pobieraniem op?at za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie p?atnego parkowania na drogach powiatowych we Wschowie (XXXIII1572009[421x21].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:44:09 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIV1592009w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i s Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:46:44 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIV/160/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szko?y Policealnej w I Zespole Szkó? we Wschowie. (XXXIV1602009[421x23].rar) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:47:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXV/164/2009 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:48:26 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIV/161/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w I Zespole Szkó? we Wschowie. (XXXIV1612009[421x24].rar) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:49:20 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIV/162/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Doros?ych w I Liceum Ogólnokszta?c?cym z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi we Wschowie. (XXXIV1622009[421x25].rar) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:50:21 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXIV/163/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Szko?y Filialnej we Wschowie. (XXXIV1632009[421x26].rar) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:50:55 Dodano za??cznik: Stanowisko Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podzia?u ?rodków na ochron? zdrowia pomi?dzy Oddzia?y Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. (XXXV_Stanowisko_Rady_w_sprawie_NFZ[421x28].doc) Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:52:29 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVI/168/2009 w sprawie powierzenia Gminie Wschowa zadania pn. Przebudowa ulic o nawierzchni z kostki granitowej wraz z modernizacj? chodników w obr?bie Starego Miasta w zakresie przebudowy dróg powiatowych tj. ul. Ratuszowa, Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:54:10 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVI/169/2009 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie obj?cia specjalistyczn? opiek? psychologiczno – pedagogiczn? w zakresie diagnozowania, zaj?? terapeutycznych, wydawania orzecze? i o Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:55:16 Dodano za??cznik: Uchwa?a nr XXXVI/170/2009 w sprawie wyodr?bnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urz?dzie Pracy we Wschowie oraz zaopiniowania wniosku Starosty Wschowskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia CAZ ze ?rodków Funduszu Pracy .. Katarzyna Kotlarska
2010-03-18 12:56:36 Dodano za??cznik: Uchwa?a nrXXXVI/172/2009 w sprawie zmiany uchwa?y w sprawie okre?lenia zada? i wysoko?ci ?rodków finansowych Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych przeznaczonych na realizacj? zada? z zakresu rehabilitacji zawodowej i Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]